FAQ - pogosta vprašanja

Nepremičninska zadruga, z. o. o. je prostovoljna organizacija, ki temelji na prostovoljnem pristopu, svobodnem izstopu, enakopravnem sodelovanju in upravljanju premoženja zadruge.

NZ smo ustanovili z namenom:

 • zbirati znanje, izkušnje in dobrine v lasti zadružnikov ter pospeševati njihove gospodarske koristi,
 • vzpostaviti stabilen, varen in ekonomičen najemniški trg nepremičnin,
 • sooblikovati ekološko, gospodarsko in družbeno odgovorno ravnanje s kmetijskimi površinami, gozdovi in drugimi naravnimi viri,
 • aktivno sooblikovati trdno, inovativno, razvojno naravnano, uspešno družbo.

V NZ želimo vključiti najširši krog posameznikov in podjetji z namenom, da članom zadruge omogočimo:

 • varno gospodarjenje in plemenitenje lastnih naložb,
 • z razpršenostjo sredstev zmanjšati tveganja,
 • ohranjati realno vrednost vložka,
 • omogočiti dolgoročno varčevanje, ki je varno pred inflacijo.

Zadružnik je lahko fizična ali pravna oseba. Članstvo v zadrugi je prostovoljno, po načelu obojestranske prostovoljnosti, kar pomeni, da je zadruga odprta za vstop, ni pa dolžna sprejeti novih članov. Član lahko iz zadruge tudi izstopi, po prenehanju članstva pa se mu izplača delež. Vstopni delež, ki se letno prilagaja glede na vrednost premoženja zadruge, je ob ustanovitvi zadruge znašal 2.000 evrov.

Premoženje zadruge so nepremičnine; stanovanja, stanovanjske hiše in poslovne nepremičnine, zazidljiva in nezazidljiva zemljišča, kmetijska zemljišča in gozdovi, garaže, parkirni prostori.

Podlaga za sprejem v članstvo zadruge sta pisna pristopna izjava, ki vsebuje datum, znesek in število deležev, ki jih je pripravljen prevzeti podpisnik kot član zadruge, ter izjava, da se podpisnik strinja s pravicami in obveznostmi, skladno z določili zadružnih pravil. Sklep o sprejemu novega člana v članstvo zadruge sprejme upravni odbor.

Obveznosti zadružnika so zlasti:

 • da pravočasno in natančno izpolnjuje pogodbene in finančne obveznosti,
 • da izpolnjuje sklepe organov zadruge,
 • da razvija in pospešuje zadružne dejavnosti,
 • da se udeležuje sej organov zadruge, katerih član je,
 • da varuje ugled zadruge in poslovne skrivnosti,
 • da spoštuje dobre poslovne običaje.

 Vsak zadružnik ima v skladu z zakonom pravice:

 • da je navzoč, da razpravlja in daje predloge ter odloča na občnem zboru,
 • da voli in je izvoljen v organe zadruge,
 • da se udeležuje sej organov zadruge, katerih član je,
 • da sodeluje z zadrugo pod enakimi pogoji kot drugi zadružniki in ima pri tem prednost pred osebami, ki niso zadružniki,
 • da je obveščen o vseh vprašanjih, pomembnih za uresničevanje članskih pravic in obveznosti,
 • da je udeležen pri delitvi presežka v skladu s pravili in sklepi občnega zbora,
 • da se mu vrednost vplačanih deležev revalorizira v skladu s sklepi občnega zbora in veljavnimi predpisi,
 • da se udeležuje izobraževanja in usposabljanja, ki ga organizira zadruga,
 • da se mu po prenehanju članstva izplača vplačani delež v nominalni vrednosti in skladno s točko 5.4. zadružnih pravil,
 • da se mu dodeli del premoženja oziroma izplača del vrednosti premoženja zadruge v primeru, da zadruga preneha z delovanjem.

Vsak član je dolžan vpisati najmanj en delež. Ob ustanovitvi zadruge je delež znašal 2.000,00 evrov. Denarna vrednost deleža se letno prilagaja glede na vrednost premoženja zadruge in je enaka za vse člane. Član lahko vplača več deležev, in sicer v denarni obliki ali s stvarnim vložkom, če je to v interesu zadruge. Tržno vrednost stvarnega vložka določi upravni odbor.

Poslovanje Nepremičninske zadruge, z. o. o. vodi upravni odbor, ki ima 7 članov. Mandatna doba upravnega odbora je 5 let. Predsednik upravnega odbora je tudi predsednik zadruge, ki vodi in zastopa poslovanje NZ.

Vodenje Nepremičninske zadruge, z. o. o. nadzoruje nadzorni odbor, ki ima 3 člane. Mandatna doba nadzornega odbora je 5 let. Nadzorni odbor nadzira celotno delo in poslovanje predsednika zadruge, upravnega odbora in delavcev s posebnimi pooblastili in odgovornostmi.

Naložba v zadrugi je varna zaradi široke razpršenosti posameznega vložka med vse nepremičnine, ki so v lasti zadruge. Vrednost premoženja zadruga dodatno zavaruje z oblikovanjem obveznih rezerv in vplačevanjem v različne sklade, ki jim določi namen uporabe. Sredstva so v sklade razporejena glede na letni presežek pred obdavčitvijo, dosežen v preteklem letu.

Občni zbor po razporeditvi dela presežka v sklade zadruge, določene z zadružnimi pravili ali sklepom občnega zbora, z ostankom presežka prosto razpolaga in ga lahko razporedi za namene, ki jih določi s planom porabe sredstev.

Vlaganja v zadrugo priporočamo, ker je naložba zaradi razpršenosti vložka zanesljivejša, omogoča pričakovani realni donos in je varna pred inflacijo.

Članstvo preneha z dnem, ko je zadruga prejela pisno odpoved. Zadruga mora v 30 dneh potrditi odpoved članstva.

Skladno z 39. členom Zakona o zadrugah se nekdanjemu članu oziroma njegovim univerzalnim pravnim naslednikom vrne denarna vrednost deleža v višini, kakršno izkazuje letno poročilo za poslovno leto, v katerem mu je prenehalo članstvo.

Delež se vrne po enem letu od izteka poslovnega leta, v katerem mu je prenehalo članstvo.

Ne da bi mu zaradi tega prenehalo članstvo, lahko član odpove prostovoljni delež in zahteva njegovo vračilo pod enakimi pogoji, kot so določeni za odpoved članstva in vračilo obveznega deleža.

S sklepom upravnega odbora se lahko določi, da se članu zadruge vrne članski delež namesto v denarni obliki delno ali v celoti v obliki nepremičnine. Vrednost nepremičnine se določi s sklepom upravnega odbora. Če član zadruge soglaša z vračilom v obliki nepremičnine in njeno vrednostjo, se članski delež izplača na način prenosa lastninske pravice na nepremičnino v roku, kot je navedeno zgoraj.

Ne glede na določbe tega člena pa lahko član zadruge, ki izstopi iz nje, v odkup ponudi svoj članski delež ostalim zadružnikom na način, ki je podrobneje urejen z notranjim aktom zadruge.

Vsak zadružnik bo lahko na spletni strani NZ spremljal stanje lastnih sredstev in sredstev NZ. Do podatkov bo dostopal z uporabniškim imenom in geslom.

Lastniki nepremičnin lahko ponudijo nepremičnino nepremičninski zadrugi v odkup ali jo vložijo v zadrugo kot stvarni vložek. Zadruga stvarni vložek sprejme, če je to v njenem interesu. Tržno vrednost stvarnega vložka določi upravni odbor.

Stroškov pri vstopu ni, ob izstopu iz zadruge pa lahko zadruga zaračuna le manipulativne stroške, povezane z izstopom.

Verjamemo v svoje znanje in dolgoletne izkušnje na področju naložb v nepremičnine.